Skip to content

نامه

نامه منتشر شده در هیچ دیدگاهی برای نامه ثبت نشده

◽️ حکایت کوتاه

🔴ﻣﺮﺩﯼ ﻫﻤﺴﺮ ﻭ ﺳﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺵ ﺭﺍ ﺗﺮﮎ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﭘﯽ ﺭﻭﺯﯼ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﺵ ﺭﺍﻫﯽ ﺳﺮﺯﻣﯿﻨﯽ ﺩﻭﺭ ﺷﺪ… ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺶ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺻﻤﯿﻢ ﻗﻠﺐ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺷﺘﻨﺪ.
ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ ، ﭘﺪﺭ ﻧﺎﻣﻪ ﯼ ﺍﻭﻟﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻫﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩ. ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻧﮑﺮﺩﻧﺪ ﺗﺎ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﻮﺩ ﺑﺨﻮﺍﻧﻨﺪ ، ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﻮﺳﯿﺪﻧﺪ ﻭ ﮔﻔﺘﻨﺪ : ﺍﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻋﺰﯾﺰﺗﺮﯾﻦ ﮐﺲ ﻣﺎﺳﺖ.
ﺳﭙﺲ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺎﮐﺖ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﻨﺪ ، ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﯿﺴﻪ‌ﯼ ﻣﺨﻤﻠﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻧﺪ … ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻭﻗﺖ ﯾﮑﺒﺎﺭ ﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﮐﯿﺴﻪ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩﻩ ﻭ ﻏﺒﺎﺭ ﺭﻭﯾﺶ ﺭﺍ ﭘﺎﮎ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺩﺭ ﮐﯿﺴﻪ ﻣﯽ‌ﮔﺬﺍﺷﺘﻨﺪ… ﻭ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﭘﺪﺭﺷﺎﻥ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ.
ﺳﺎﻝ ﻫﺎ ﮔﺬﺷﺖ. ﭘﺪﺭ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ، ﻭﻟﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﭘﺴﺮﺍﻧﺶ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ، ﺍﺯ ﺍﻭ ﭘﺮﺳﯿﺪ : ﻣﺎﺩﺭﺕ ﮐﺠﺎﺳﺖ ؟ ﭘﺴﺮ ﮔﻔﺖ : ﺳﺨﺖ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺷﺪ ﻭ ﭼﻮﻥ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺭﻣﺎﻧﺶ ﻧﺪﺍﺷﺘﯿﻢ، ﺣﺎﻟﺶ ﻭﺧﯿﻢ ﺗﺮ ﺷﺪ ﻭ ﻣﺮﺩ.

ﭘﺪﺭ ﮔﻔﺖ : ﭼﺮﺍ ؟ ﻣﮕﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﯼ ﺍﻭﻟﻢ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻧﮑﺮﺩﯾﺪ ؟ ﺑﺮﺍﯾﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﭘﺎﮐﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻮﻝ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ! ﭘﺴﺮ ﮔﻔﺖ : ﻧﻪ . ﭘﺪﺭ ﭘﺮﺳﯿﺪ : ﺑﺮﺍﺩﺭﺕ ﮐﺠﺎﺳﺖ ؟ ﭘﺴﺮ ﮔﻔﺖ : ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻓﻮﺕ ﻣﺎﺩﺭ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﻨﺪ ، ﺍﻭ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻧﺎﺑﺎﺏ ﺁﺷﻨﺎ ﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﻓﺖ .
ﭘﺪﺭ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ : ﭼﺮﺍ؟ ﻣﮕﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﯼ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻧﺎﺑﺎﺏ ﺩﻭﺭﯼ ﮔﺰﯾﻨﺪ ، ﻧﺨﻮﺍﻧﺪﯾﺪ؟ ﭘﺴﺮ ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ … ﻣﺮﺩ ﮔﻔﺖ : ﺧﻮﺍﻫﺮﺕ ﮐﺠﺎﺳﺖ ؟ ﭘﺴﺮ ﮔﻔﺖ : ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﻣﺪﺕ ﻫﺎ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﺵ ﺑﻮﺩ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﺮﺩ ﺍﻵﻥ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺍﺳﺖ. ﭘﺪﺭ ﺑﺎ ﺗﺄﺛﺮ ﮔﻔﺖ : ﺍﻭ ﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ‌ﯼ ﻣﻦ ﺭﺍ ﻧﺨﻮﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﺍﯾﻦ ﭘﺴﺮ ﺁﺑﺮﻭﺩﺍﺭ ﻭ ﺧﻮﺵ ﻧﺎﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ ؟ ﭘﺴﺮ ﮔﻔﺖ : ﻧﻪ …
ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺁﻥ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﺯ ﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪ ، ﺳﭙﺲ ﭼﺸﻤﻢ ﺑﻪ ﻗﺮﺁﻥ ﺭﻭﯼ ﻃﺎﻗﭽﻪ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻗﻮﻃﯽ ﻣﺨﻤﻠﯽ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺖ. ﻭﺍﯼ ﺑﺮ ﻣﻦ …! ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﺜﻞ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺁﻥ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼ ﭘﺪﺭﺷﺎﻥ ﺍﺳﺖ!
ﻣﻦ ﻫﻢ ﻗﺮﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﯽ‌ﺑﻨﺪﻡ ﻭ ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺍﻡ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﻡ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﻧﻢ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺍﻭﺳﺖ ، ﺳﻮﺩﯼ ﻧﻤﯽ ﺑﺮﻡ، ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺁﻥ ﺭﻭﺵ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﺍست.

پدر و مادرها، بسیار دقت کنند!

پدر و مادرها، بسیار دقت کنند! منتشر شده در هیچ دیدگاهی برای پدر و مادرها، بسیار دقت کنند! ثبت نشده

پدرها و مادرهای گرای توجه کنند!!
علاقه و عشق انها بچیزی و یا تنفر و انزجارشان از چیزی در سرنوشت دنیا و آخرت کودکانشان تاثیر گذار است. اگر پدر و مادر به خوبیها عشق بورزند فرزندان هم معمولا در همین مسیر قرار می گیرند و اگر علاقه به کار های منفی و عادات و رفتار ناپسند داشته باشند معمولا فرزندانشا هم همین مسیر قرار می گیرند پس دقت کنند. قسمتی کوتاه از یک مصاحبه را بخوانید

عشق پدر به قرآن مرا عاشق کرد

حامد علیزاده  دارنده مقام نخست پنجاه و نهمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کشور مالزی، در گفتگو با خبرنگار «حوزه» در بیرجند، اظهار داشت: از زمان کودکی که یادم می‌آید، پدرم علاقه زیادی داشتند تا من قرآن بخوانم و به قرائت آیات قرآن بپردازم.

وی ادامه داد: پدرم خود موذن بود و مدت ۸ سال صدای ایشان توسط آرشیو شبکه سوم سیما ضبط شده بود و اذان با صدای غلام حسین علیزاده که به سبک استاد رضائیان تلاوت می‌شد، پخش می‌شد.

دارند مقام نخست مسابقات بین المللی قرآن کریم کشور مالزی افزود: ۶ ساله بودم که پدرم برایم ضبط صوت کوچکی خریده بود و هر روز صبح قبل از رفتن به اداره، آن را در کنار گوشم می‌گذاشت و می‌گفت «تا وقتی که ظهر از اداره برگردم، یک صفحه قرآن را تلاوت کن و یاد بگیر»، این پشتکار و جدیت پدر بود که مرا هم عاشق کتاب آسمانی کرد.

وی ادامه داد: یک روز وقتی با ضبط صوت کوچکم تمرین قرآن می کردم، دودی از آن بلند شد، برای اینکه پدر متوجه نشود، زیر متکا گذاشتم و خوابیدم، چند روز بعد پدرم یک ضبط صوت بزرگ دوبانده برایم خرید و گفت: می خواهم این را هم مثل ضبط صوت کوچکت بسوزانی.

اسم اعظم خداوند

اسم اعظم خداوند منتشر شده در هیچ دیدگاهی برای اسم اعظم خداوند ثبت نشده

مرحوم شیخ على اکبر عماد مى نویسد:
((اسم اعظم خداوند تبارک و تعالى ، آنهائى است که در اولش ، لفظ جلاله (الله ) و در آخرش لفظ (هو) باشد و همچنین ، بدون نقطه باشد و در قرآن شریف ، در پنج مورد چنین آمده است .
پس بنابراین ، اسم اعظم (الله لااله الاّ هو) مى باشد. از شیخ مغربى نقل شده که هر کس این پنج آیه را، وردِ خود کند و هر روز یازده مرتبه ، به هر نیت و در هر مشکلى – که برایش پیش آید- بخواند، بزودى نیت او برآورده خواهد شد. انشاءالله .
آن پنج مورد در قرآن چنین است :
۱ – اَللّهُ لااِلهَ اِلاّ هُوَ الْحَىُّ الْقَیُّومُ لاتَاءْخُذُهُ سِنَهٌ وَ لانوْمٌ لَهُ ما فى السَّمواتِ وَ ما فى الاَْرْضِ مَنْ ذَاالَّذى یَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلاّ بِاِذْنِهِ یَعْلَمُ ما بَیْنَ اَیْدیهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ وَ لایُحیطُونَ بِشَئىٍ مِنْ عِلْمِهِ اِلاّ بِماشاءَ وَسِعَ کُرْسیُّهُ السَّمواتِ وَالاَْرْضَ وَ لایَؤُدُهُ حِفْظِهُما وَ هُوَ الْعَلِىُّ الْعَظیمِ. (بقره / ۲۵۵)
۲ – اَللّهُ لااِلهَ اِلاّ هُوَ الْحَىُّ الْقَیُّومُ نَزَّلَ عَلَیْکَ الْکِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَیْنَ یَدَیْهِ وَ اَنْزَلَ التَّوریهَ وَالاِْنْجیلَ مِنْ قَبْلُ هُدىً لِلنّاسِ وَ اَنْزَلَ الْفُرْقانَ. (آل عمران ، ۲، ۳، ۴)
۳ – اَللّهُ لااِلهَ اِلاّ هُوَ لَیَجْمَعَنَّکُمْ اِلى یَوْمِ الْقیامَهِ لارَیْبَ فیهِ وَ مَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّهِ حَدیثاً. (نساء / ۸۷)
۴ – اَللّهُ لااِلهَ اِلاّ هُوَ لَهُ الاَْسْماءُ الْحُسنى .(طه / ۸)
۵ – اَللّهُ لااِلهَ اِلاّ هُوَ وَ عَلَى اللّهِ فَلْیَتَوَکَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. (تغابن / ۱۳)
شیخ مفید فرموده است : اسم اعظم در سوره فاتحه است و بر اساس ‍ فرمایشِ امام صادق علیه السّلام اگر این سوره را ۷۰ بار، بر مرده بخوانند و روح بر بدن میت برگردد، شگفت آور نیست .

Primary Sidebar

Secondary Sidebar

Tertiary Sidebar

طراحی سایت
طراحی سایتسئوسرویس و تعمیر کولر گازیاجاره ویلا - فروش ویلا - ویلا شمال