Skip to content

اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم و ﺷﺮاﯾﻂ آزﻣﻮن ﻗﻀﺎوت ( وﯾﮋه داوﻃﻠﺒﺎن ﺣﻮزوی ﺳﺎل ۱۳۹۶ )

اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم و ﺷﺮاﯾﻂ آزﻣﻮن ﻗﻀﺎوت ( وﯾﮋه داوﻃﻠﺒﺎن ﺣﻮزوی ﺳﺎل ۱۳۹۶ ) منتشر شده در ۲ دیدگاه برای اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم و ﺷﺮاﯾﻂ آزﻣﻮن ﻗﻀﺎوت ( وﯾﮋه داوﻃﻠﺒﺎن ﺣﻮزوی ﺳﺎل ۱۳۹۶ )

اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم و ﺷﺮاﯾﻂ آزﻣﻮن ﻗﻀﺎوت، ﺟﺬب ﻋﻤﻮﻣﯽ( وﯾﮋه داوﻃﻠﺒﺎن ﺣﻮزوی ﺳﺎل ۱۳۹۶ ) 

مهلت ثبت نام تمدید شد!‬

   ‫ﻣﻘﺪﻣﻪ:‬

 ‫ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ، ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺎدر ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ‬
 ‫ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر، از ﻃﺮﯾﻖ آزﻣﻮن ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ، از ﺑﯿﻦ داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺮد و زن ﺣﻮزوی واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ،‬
 ‫اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﺬب و اﺳﺘﺨﺪام ﻗﺎﺿﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻟﺬا از ﮐﻠﯿﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﺣﻮزوی ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮن ﻣﺬﮐﻮر،‬
 ‫دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآﯾﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﯿﻖ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ ﺛﺒﺖﻧﺎم، از ﺗﺎرﯾﺦ ۱۳۹۶/۲/۱۷ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ‬
 ‫ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ‪ www.qazahrm.ir‬ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.‬

‫ﺗﺬﮐﺮ ﻣﻬﻢ: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﭘﺬﯾﺮش داوﻃﻠﺒﺎن ﻗﻀﺎوت در ﺳﻬﻤﯿﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم ﮐﺸﻮر و ﺷﻮراﻫﺎی ﺣﻞ‬
‫اﺧﺘﻼف، ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﺎﯾﺮ آزﻣﻮنﻫﺎی ﻗﻀﺎوت ﺗﺄﺛﯿﺮی در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ داوﻃﻠﺒﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم و ﺷﻮراﻫﺎی ﺣﻞ‬
ﺧﺘﻼف از ﺣﯿﺚ ﭘﺮوﻧﺪه اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.‬

 ‫ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ:‬

– ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﺻﻠﯽ اﯾﺮان.‬
‫- اﻋﺘﻘﺎد و اﻟﺘﺰام ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم، اﯾﻤﺎن و ﻋﺪاﻟﺖ.‬
‫- اﻟﺘﺰام ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و اﺻﻞ وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﯿﻪ و ﻋﺪم واﺑﺴﺘﮕﯽ‬
‫ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺑﻪ اﺣﺰاب، ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﮔﺮوهﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﺎ ﻫﻮاداری از آنﻫﺎ، ﻣﮕﺮ در ﺻﻮرت اﺣﺮاز ﺗﻮﺑﻪ.‬
– ﻃﻬﺎرت ﻣﻮﻟﺪ.‬
‫- داﺷﺘﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻗﻀﺎﯾﯽ.‬
‫- داﺷﺘﻦ ﮐﺎرت ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔﻪ، ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده‬
‫واﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬراﻧﯿﺪن ﻣﺪت ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﻗﻀﺎﯾﯽ در ﻣﺤﺎﮐﻢ‬
‫ﻗﻀﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر.‬
‫- ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺆﺛﺮ.‬
– ﺣﺴﻦ ﺷﻬﺮت، اﺧﻼق و اﻣﺎﻧﺘﺪاری.‬
– ﻋﺪم اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ دﺧﺎﻧﯿﺎت، ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و روانﮔﺮدان.‬
‫- داﺷﺘﻦ ﺳﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ۲۲ ﺳﺎل و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۰۴ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم در روز ﺛﺒﺖﻧﺎم.‬

ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ:‬

داوﻃﻠﺒﺎن ﺣﻮزوی ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ دارای ﯾﮑﯽ از ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ زﯾﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ:‬
‫۱٫ ﺳﻄﺢ دو ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل از ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ‬
‫۲٫ ﺳﻄﺢ دو ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﺣﻘﻮق و ﻗﻀﺎی اﺳﻼﻣﯽ از ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزهﻫﺎی‬ ‫ﻋﻠﻤﯿﻪ‬
‫* ﺗﺬﮐﺮ: اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫﯽ اﺗﻤﺎم دروس ﺳﻄﺢ ۲ ﯾﺎ ﺑﺮﮔﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﻄﻮح ﺣﻮزوی ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺪرک ﻋﻠﻤﯽ ﺳﻄﺢ ۲ ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﻗﺒﻮل ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.‬

زﻣﺎن ﺛﺒﺖﻧﺎم و آزﻣﻮن:‬

‫ﺛﺒﺖﻧﺎم از ﺗﺎرﯾﺦ ۱۳۹۶/۲/۱۷ ﺷﺮوع و در ﺗﺎرﯾﺦ ۱۳۹۶/۲/۲۳  (ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ) ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. داوﻃﻠﺒﺎن واﺟﺪ‬ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ‪ www.qazahrm.ir‬در‬ ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آزﻣﻮن داوﻃﻠﺒﺎن ﺣﻮزوی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آزﻣﻮن در‬ روز ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻮرخ ۳۲/۴/۶۹۳۱در ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺪس ﻗﻢ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﮐﺎرت ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﻧﯿﺰ از‬ ﺗﺎرﯾﺦ ۸۱/۴/۶۹ ﺑﺮ روی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺬﮐﻮر در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در‬ آزﻣﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺮﯾﻨﺖ آن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻧﺸﺎﻧﯽ دﻗﯿﻖ ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن و ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺮوع آن در‬ ﮐﺎرت ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ درج ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.‬

‫‬
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم:‬

‫داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖﻧﺎم، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ۸۰۰٫۰۰۰ رﯾﺎل از ﻃﺮﯾﻖ درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ‬ ‫ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.‬

‫ﻣﻮاد و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ:‬

‫آﻗﺎﯾﺎن:‬
– ﻓﻘﻪ: ﺑﯿﻊ ﻣﮑﺎﺳﺐ‬
‫- اﺻﻮل: ﺟﻠﺪ ﯾﮏ ﮐﻔﺎﯾﻪ اﻻﺻﻮل از اﺑﺘﺪای ﮐﺘﺎب ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن »اﻟﻤﻘﺼﺪ اﻟﺨﺎﻣﺲ، ﻓﯽ اﻟﻤﻄﻠﻖ و اﻟﻤﻘﯿﺪ و‬ ‫اﻟﻤﺠﻤﻞ و اﻟﻤﺒﯿﻦ«‬
ﺑﺎﻧﻮان:‬
‫- ﻓﻘﻪ: ﺷﺮح ﻟﻤﻌﻪ ۵۱ ﮐﺘﺎب ﺷﺎﻣﻞ: ﻗﻀﺎء، ﺷﻬﺎدت، ﻣﺘﺎﺟﺮ، دﯾﻦ، رﻫﻦ، ﺿﻤﺎن، ﺻﻠﺢ، اﺟﺎره، وﮐﺎﻟﺖ،‬‫ﺷﻔﻌﻪ، وﺻﺎﯾﺎ، ﻧﮑﺎح، ﺣﺪود، ﻗﺼﺎص، دﯾﺎت

– اﺻﻮل: اﻟﺤﻠﻘﻪ اﻟﺜﺎﻧﯿﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﺻﺪر‬

   ‫اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم آزﻣﻮن ﻗﻀﺎوت وﯾﮋه داوﻃﻠﺒﺎن ﺣﻮزوی ﺳﺎل ۱۳۹۶‬

ﺑﺪﯾﻦوﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در آزﻣﻮن ﻗﻀﺎوت وﯾﮋه داوﻃﻠﺒﺎن ﺣﻮزوی ﺳﺎل ۱۳۹۶ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ، ﻧﻈﺮ ﺑﻪ‬
‫درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﮑﺮر ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻧﺸﺪهاﻧﺪ، ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖﻧﺎم اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ‬
‫ﻣﻮرخ ۱۳۹۶/۲/۲۷ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ اﮐﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺧﻮد را ﺑﻪ روزﻫﺎ و ﺳﺎﻋﺎت‬ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﻮﮐﻮل ﻧﮑﻨﻨﺪ.‬

‫٣‬

این مطلب را به اشتراک گذار بگذارید

۲ دیدگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه − دو =

Primary Sidebar

Secondary Sidebar

Tertiary Sidebar

طراحی سایت
طراحی سایتسئوسرویس و تعمیر کولر گازیاجاره ویلا - فروش ویلا - ویلا شمال